Regulations

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem elektronicznym https://tickets.smr.com.pl/

 

 1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 147 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
 • Sprzedawca - Michał Kuśnierz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Kuśnierz SMILE REPREZENT wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nr NIP 9581297399; adres: ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia;
 • Użytkownik - osoba korzystająca z systemu sprzedaży biletów online, tj. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem Serwisu dokonuje zakupu Biletów;
 • Konsument- osobę fizyczną zawierająca Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • System - system sprzedaży biletów online znajdujący się pod adresem elektronicznym https://tickets.smr.com.pl/ za pośrednictwem, którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Biletów na Wydarzenie bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
 • Bilety - dokument w formie elektronicznej, uprawniający do wstępu na wydarzenie w terminie oraz miejscu określonym przez Sprzedawcę zakupione za pośrednictwem Systemu;
 • Organizator - osoba lub firma odpowiedzialna za organizację wydarzenia.
 • Wydarzenie- wydarzenie, na które Użytkownik może zakupić Bilet za pośrednictwem Systemu znajdującego się na stronie internetowej https://tickets.smr.com.pl/
 • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, poprzedzona wyborem rodzaju Biletu, formą płatności oraz odbioru;
 • Umowa – umowa sprzedaży Biletu, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem;
 • Dane osobowe Użytkownika – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
 • Cena – cena jednostkowa Biletu zamieszczona w opisie Biletu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług (VAT); Cena nie zawiera Kosztów dostawy;
 • Koszty dostawy – koszty dostarczenia Biletu, które pokrywa Użytkownik;
 • Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Użytkownika podczas dokonywania Zamówienia;
 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie jak również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. W celu korzystania z Systemu, Użytkownik powinien:
 • posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Safari 6, Internet Explorer 10, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet,
 • włączyć obsługę plików cookies,
 • włączyć obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • posiadać system operacyjny (np. iOS, Microsoft Windows 10 lub nowsze).
 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania działania Systemu. 
 1. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

 

 1. Zawartość strony Systemu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 

 

§ 2 Bilety oraz składanie Zamówień

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Bilety są odpłatne i wiążą się z obowiązkiem uiszczenia Ceny po stronie Użytkownika.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju Wydarzenia, rodzaju Biletu, ilości Biletów, sposobu dostawy, sposobu Płatności.
 4. W przypadku Biletów imiennych, dane wskazane na Bilecie muszą być zgodne z dowodem tożsamości Użytkownika.
 5. Cena za wybrane przez Użytkownika Bilety widoczna jest podczas składania Zamówienia
 6. Celem realizacji Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest podać Dane osobowe Użytkownika umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, takie jak w szczególności:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. Podanie powyższych Danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 2. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Biletu poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt złożenia Zamówienia oraz zawierająca niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik otrzymuje zamówiony Bilet po dokonaniu Płatności.
 5. Nieuiszczenie należności za złożone przez Klienta Zamówienie w terminie 20 minut od otrzymania mailowego potwierdzenia powoduje jego anulowanie.
 6. W zależności od wyboru Klienta, zakupiony przez niego Bilet może mieć jedną z poniższych form:
 • Dokument w wersji elektronicznej – plik PDF przesyłany Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej, który Użytkownik może wydrukować samodzielnie;
 • Dokument w wersji elektronicznej w postaci kodu kreskowego przesyłany Użytkownikowi na jego urządzenie mobilne.
 1. O konieczności odwołania lub przesunięcia terminu Imprezy, z jednoczesnym wskazaniem tego terminu, Sprzedawca powiadomi na stronie Systemu.

 

 

§ 3 Płatności oraz dostawa

 

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
 • przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,
 • płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych.
 1. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-2 powyżej, Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
 2. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia Fakturę VAT.
 4. Bilet dostarczany jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny podany podczas składania Zamówienia.

 

 

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Umowa została wykonana niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku pozostawania przez Sprzedawcę w zwłoce, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Michał Kuśnierz SMILE REPREZENT ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia lub mailowo: biuro@smr.com.pl
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Klienta danych osobowych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, a także podanie w sposób zrozumiały i precyzyjny powodów złożenia reklamacji oraz zakresu działań, których wykonania Użytkownik domaga się od Sprzedawcy.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania. Otrzymanie oznacza odebranie przesyłki wysłanej pocztą tradycyjną bądź dzień wysłania zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 4. W razie niekompletności lub wątpliwości uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Użytkowania z prośbą o jej uzupełnienie w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
 5. Brak odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostaje powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
 7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wykonania Umowy, Sprzedawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji w całości lub części Użytkownik otrzyma pisemne uzasadnienie.

 

 

§ 5 Odpowiedzialność i zwrot Biletów

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet jak również jakość usług operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Użytkownik łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Systemu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.
 3. Sprzedawca informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia prac konserwacyjnych i technicznych, niezbędnych dla utrzymania Systemu, może nastąpić czasowe i krótkotrwałe ograniczenie dostępu do Systemu. Sprzedawca zobowiązuje się prowadzić prace konserwacyjne w taki sposób, aby były one jak najmniej dolegliwe dla Klientów. O ile będzie to możliwe informacja dotycząca prac konserwacyjnych będzie widoczna na stronie internetowej Systemu ze wskazaniem dnia oraz godzin planowanych prac.
 4. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadku odwołania imprezy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielania rabatów i przeprowadzania czasowych promocji na stronie Serwisu, co może mieć wpływ na obniżenie Ceny Biletów na wybrane imprezy. Rabaty oraz promocje obowiązują w czasie składania Zamówienia i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Użytkownika w stosunku do Sprzedawcy, w szczególności Użytkownik nie może domagać się od Sprzedawcy zwrotu różnicy pomiędzy rzeczywistą Ceną uiszczoną przez Użytkownika a nową niższą Ceną, po której Sprzedawca sprzedaje Bilety na warunkach promocyjnych, jeśli promocja nie obowiązywała w chwili składania przez Użytkownika Zamówienia.

 

 

§ 6 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Michał Kuśnierz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Kuśnierz SMILE REPREZENT wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nr NIP 9581297399; adres: ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia, który przetwarza dane Klientów w celu realizacji Zamówienia lub – w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
 2. W zależności od udzielonej przez Klienta zgody, jego dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przez co rozumie się także przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 4.  Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

 

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 3. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 nie przysługuje w przypadku usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi i tym samym nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży Biletu.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://tickets.smr.com.pl/pl/content/1/Regulamin w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu publikacji. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 6. Sprzedawca informuje, że Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia postępowania w sporze pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 7. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.