Privacy policy

 

 

Michał Kuśnierz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Kuśnierz SMILE REPREZENT jest właścicielem serwisu internetowego www https://tickets.smr.com.pl/  Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz zwracamy uwagę na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Kuśnierz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Kuśnierz SMILE REPREZENT wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nr NIP 9581297399; adres: ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia, dalej jako „Administrator”.

 

 

Inspektor danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail biuro@smr.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

 

Cele i podstawy przetwarzania

System gromadzi dane osobowe Użytkowników, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, w celu realizacji procesu sprzedaży biletów na Wydarzenia oferowane do sprzedaży w systemie sprzedaży internetowej.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji zawartej przez Użytkownika umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność danych do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy);
 • archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy);
 • analitycznych, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników, optymalizacji usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy);
 • badania satysfakcji klientów i weryfikacji jakości naszych usług (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy);
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy);
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane stronom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkowników, chyba że wymaga tego prawo lub jest to konieczne do zapewnienia świadczenia usług związanych z systemem sprzedaży biletów.

 

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • upoważnionym przez pracownikom Sprzedawcy;
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta Sprzedawcy przy wykonywaniu świadczonych usług;
 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych;
 • podmiotom takim jak Banki i operatorzy płatności, którzy obsługują proces zamówień;
 • podmiotom świadczącym Sprzedawcy usługi związane z obsługą przedsiębiorstwa: księgowe, prawne, audytowe, doradcze;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane osobowe przetwarzane są do końca okresów przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.

 

 

Profilowanie

Użytkownik korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym, możliwe jest automatyczne dopasowywanie pewne treści marketingowe do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywanie profilowania, wykorzystując do tego dane, które Sprzedawca posiada o Użytkowniku. W oparciu o te informacje Sprzedawca przypisuje Użytkownikowi profil z punktu widzenia zaoferowania Użytkownikowi usług. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Użytkownikowi produktów lub usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.

Na naszej stronie nie stosujemy profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Twoje prawa

Użytkownik ma w każdym czasie prawo do:

 • żądania dostępu do Danych Osobowych Użytkownika w celu ich sprostowania;
 • usunięcia Danych Osobowych Użytkownika;
 • ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika;
 • przeniesienia Danych Osobowych Użytkownika.

Jeśli przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do zgodności z prawem przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (imienia i nazwiska, danych adresowych, adresu e-mail) może uniemożliwić Sprzedawcy zawarcie Umowy za pośrednictwem systemu oraz wykonanie zawartej Umowy.